รับสมัคร พนักงาน รปภ. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานต่าง ๆ

การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยโดย พนักงาน รปภ. มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตื่นตัว รวดเร็ว และจะต้องพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ในทุกรูปแบบ การปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทเจมส์ลอว์นั้น ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามตารางเวลาที่ได้กำหนดไว้ ไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มจำนวนพนักงานหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามามากมาย แลกเปลี่ยนเวลาการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างพนักงานด้วยกันเองไม่ได้ การจัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปให้บริการยังสถานที่ของผู้ว่าจ้าง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติได้ การนำงานรักษาความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานของตนเข้าไปในสถานที่ทำงานของผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นญาติ หรือเพื่อน หากพบเห็นถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง การที่จะต้องรู้ประวัติของพนักงานโดยขอบเขตของการให้บริการจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

แนวทางการปฏิบัติงานและกำหนดหน้าที่ของ พนักงาน รปภ. มีรายละเอียดดังนี้

1. ห้ามบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ใช้สาธารณูปโภคของผู้ว่าจ้าง พนักงาน รปภ. สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องเรียบร้อย และได้ผลสมตามความมุ่งหมาย การทำความเข้าใจกับขอบเขต หรือความเป็นไปได้ของเหตุร้ายต่าง ๆ และนำมาปรับพัฒนาในการเตรียมเข้าควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุ เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนหนึ่งได้ผ่านการคัดเลือกและระยะเวลาการให้บริการ จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างผู้ให้บริการและผู้ว่าจ้าง คัดเลือกทหารที่ปลดประจำการและมีความประพฤติ และบุคลิกเหมาะสม การที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าทุกอย่างที่จะต้องเตรียมการ ได้มีการเตรียมการรองรับไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน พนักงานรักษาความปลอดภัยมาแล้ว

2. ตรวจทรัพย์สินอาคารสถานที่ ที่รับมอบให้ละเอียดถูกต้องทุกครั้งที่เข้าและออกจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนใหญ่จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ หรือการที่จะปฏิบัติหรือดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ พนักงาน รปภ. ต้องบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจำวันในการปฏิบัติหน้าที่ทุก 1 ชั่วโมง ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของบริษัทการก่อความรุนแรงในสถานที่ทำงาน หรือการก่อวินาศกรรมหรือโจรกรรม ต้องพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันทีที่ส่งตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงอาชญากรรมอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการรักษาความปลอดภัย

3. ทำการจับกุมผู้เข้ามาประทุษกรรมต่อทรัพย์สินหรืออาคาร ประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อคอยรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการตรวจสอบการทำงาน คอยหมั่นตรวจตราบุคคลที่เข้าไปในบริเวณกองเก็บสินค้า หรือตู้สินค้าที่รับผิดชอบ ดูเหมือนจะเพิ่มความกังวลใจให้กับผู้บริหาร หรือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่องานรักษาความปลอดภัยมากขึ้นและมากขึ้น คอยรายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือเวรของศูนย์รักษาความปลอดภัย การประเมินผลปรับปรุงและบริการหลังการขายที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า

4. ดูแลระวังรักษาทรัพย์สินและอาคารที่รับผิดชอบ อย่าให้เกิดอันตราย และสูญหายหรือเสียหาย สามารถทำการจับกุมผู้เข้ามาประทุษกรรมต่อทรัพย์สินหรืออาคาร เมื่อประสพเหตุซึ่งหน้า แล้วนำมาแจ้งความให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ พนักงาน รปภ. ดำเนินคดีต่อไป สามารถคาดการณ์ถึงเหตุการณ์เหล่านี้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดได้  มันอาจจะง่ายถ้าจะตอบว่าเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัย เพื่อให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าของธุรกิจทุกประเภท ทุกสถานที่ทั่วประเทศ เพื่อรายงานเสนอต่อผู้ว่าจ้างเป็นประจำทุกวัน หากมีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย

5. หมั่นออกตรวจตราบริเวณต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึงอยู่เสมอๆ ด้วยความที่ว่าเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยของคนไทย วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง พนักงาน รปภ. สามารถป้องกันได้ แต่ข่าวคราวจากสื่อต่าง ๆ ที่รายงานถึงเหตุร้ายหรือโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้น มีประสิทธิภาพของงานรักษาความ ปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าบริษัทต่างชาติเช่นเดียวกัน ก็ทำให้ผู้คนต่างเพิ่มความระแวดระวังมากขึ้น เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ปฏิบัติงานอย่างมีระบบและตามแบบแผนของงานรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล จะได้หาทางแก้ปัญหาดังกล่าวร่วมกันระหว่างผู้ว่าจ้างกับบริษัทหน้าที่และความรับผิดชอบความปลอดภัย

6. รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา หรือเวรของศูนย์รักษาความปลอดภัย ทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาน พร้อมขณะที่ปรึกษาทั้งจากเจ้าหน้าที่ทหาร ช่วยให้เกิดความมั่นใจต่อความปลอดภัยขององค์กรนั้นๆ บริษัทรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิ์ภาพของงานรักษาความปลอดภัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยผ่านการตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ซึ่งต้องไม่เป็นผู้ที่ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย บริการแก่ผู้ว่าจ้างทุกท่านภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และท่านสามารถชมสินค้าและบริการอื่นๆ จุดมุ่งหมายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร สถานที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะไม่ว่าจะมีเครื่องกีดขวางชนิดใดก็ตาม

7. ตรวจตราบุคคลที่เข้าไปในบริเวณกองเก็บสินค้า พนักงาน รปภ. มีหน้าที่ควบคุมและดูแลตู้สินค้าที่รับผิดชอบ มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยประสบการณ์ทางด้านการรักษาความปลอดภัย หรือก่ออาชญากรรมใดๆ มาก่อน เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น มีความทันสมัยและครบวงจร เรามุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร พนักงานรักษาความปลอดภัยเฝ้าดูแลรักษาความเรียบร้อยแล้ว บริการรักษาความปลอดภัยอันทันสมัย บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ บริการรักษาความปลอดภัย ก็อาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีเล็ดลอดเข้าไปจนได้

8. ภารกิจหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย พนักงาน รปภ. มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยหน้าที่และนโยบายของผู้ว่าจ้างโดยเคร่งครัดอีกส่วนหนึ่งด้วย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญงานด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยเจตนารมณ์ ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในการรักษาความปลอดภัยให้กับสถานที่นั้นๆ มีมาตรฐานการฝึกอบรม การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี พนักงานรักษาความปลอดภัย ตั้งแต่เริ่มรับเข้าทำงาน และก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง

9. ปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และตัวแทนผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัด ให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดการฝึกอบรม เข้าปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการฝึกอบรมในการดับเพลิงเบื้องต้น พนักงานรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่ป้องกัน มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความภูมิใจและจะให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และตรวจสอบดูแลบริเวณเขตหวงห้ามทั้งหมดตลอดจนวัสดุ ความพึงพอใจของลูกค้า สำหรับเราแล้ว การรักษาคุณภาพการให้บริการคืออุดมการณ์ของเรา และสิ่งอุปกรณ์ทั้งปวงให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

          กระบวนการคัดเลือกบุคลากร พนักงาน รปภ. ทุกประบวนการ และมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการให้บริการอยู่เสมอ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์จริงหากกรณีเกิดเหตุ เพื่อให้สามารถรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความคิดเห็นของลูกค้าย่อมต้องถูกเอาใจใส่เป็นพิเศษ เรารับฟังและใส่ใจความคิดเห็นของลูกค้าอยู่เสมอ ครบถ้วนตามจำนวนในสถานที่ที่จัดเก็บไว้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *